May 4, 2017

Ang mga Polisiya sa Privacy ni PricePerPlayer.com

Polisiya sa Privacy – Platform na Pay Per Head

Ang Price Per Player o PricePerPlayer.com ay seryoso sa aming pagbigay ng privacy at pagrespeto ng inyong pribadong impormasyon. Sinisiguro din naming na ginagamit naming ang pinakabagong paraan ng pagprotekta sa inyong impormasyon at naaayon ito sa sa mga batas ng privacy. Sa pahinang ito, ilalahad naming ang mga proseso sa aming pagkalap ng data at kung paano naming ito itinatago. Ipapaliwanag din naming kung paano naming ginagamit at t prinoprotektahan ang inyong impormasyon. Lahat ng impormasyong kinakalap namin ay isang malaking tulong para mabigay naming ang de-kalidad na serbisyo sa inyong mga sportsbook.

Inyong maaasahan na lahat ng impormasyon at hinding hindi naming ibibigay o ibebenta sa ibang tao o kumpanya.

Anong impormasyon ang aming kinokolekta?

Tinatago naming ang impormasyon niyo kapag kayo ay nag-rehistro, nag-order, nagsubscribe sa aming newsletter, sumagot sa survey, o nag-sagot ng form. Kapag kayo ay nagrehistro sa aming site o nag-order, maaari naming hingin ang ilang impormasyon tulad ng inyong pangalan, e-mail address, tirahan, o numero ng inyong telepono.

Saan naming ginagamit nag impormasyong ito?

Ang mga impormasyong aming kinokolekta ay maaaaring gamitin sa alin sa mga paraang ito:

  • Para sa mas personal na pakikitungo sa iyo
  • Para mapaganda ang takbo ng aming website
  • Para mapaganda ang aming serbisyong tulong pang-customer
  • Para sa aming records
  • Para ma-aral maigi ang aming datos
  • Para mapadlhan ka minsan ng impormasyon ukol sa aming mga serbisyo, para masagot ang inyong mga tanong o para matulungan kayo sa inyong mga problema.

Kanino ninyo binibigay ang aming impormasyon?

Ang inyong impormasyon ay maaaring ibigay sa iba para iproseso ang ilang transaksyon sa mga sumusunod:

  • PricePerPlayer.com at ang kanilang mga empleyado na kailangan ang inyong impormasyon
  • Ang ibang Third Party na tinatawag, na nagbibigay ng kanilang serbisyo sa Pay Per Player para mabigyan kayo ng maayos na serbisyo sa sportsbook. Sila at pumirma ng privacy at non-disclosure agreement sa amin.
  • Mga potential na investor

Paano naming pinoprotektahan ang inyong impormasyon?

Kami ang nagsasagawa ng maraming paraan para maprotektahan ang inyong impormasyon tuwing ikaw ay magbibigay, magsususmite o titingin ng impormasyon. Kami ay gumagamit ng pinakabagong teknolohiya para ma encrypt ang inyong impormasyon para ito ay protektado.

Gumagamit ba kami ng Cookie?

Oo, kami at gumagamit ng itinatawag na cookies. Ito ay mga maliliit na files na mapupunta sa hard drive ng iyong computer sa pamamagitan ng iyong browser (kung iyong pahihintulutan). Ang mga cookies na ito ay tumutulong para makilala naming ang iyong computer at para maaalala naming ang ilang impormasyoon ukol ditto.

Ginagamit din naming nag mga cookies para makakuha ng datos tungkol sa site traffic at sa interksyon sa aming website para aming mapaganda ang serbisyo ng aming website. Maaari mong piliin na ang iyong computer ay magbibigay sabi sa iyo tuwing may cookie na ipapadala sa iyo, o maari mo din itong patayin sa pamamagitan ng pagayos ng iyong settings sa browser mo. Tulad ng nakararaming websites, kung iyong papatayin ang pagsave ng cookies, maaaring hindi gumana ng tama ang aming website. Pero maaari pa din kayong mag-order sa pamamagitan ng pagtawag sa pagtulong at pagsuporta na seksyion ng aming site.

Kung mayroon pa kayong katanungan o komento tungkol sa aming mga polisiya sa privacy, maaari mo kaming tawagan.