May 4, 2017

Priceperplayer.com – mga condisyon at Kahulugan ng mga termino

Mga condisyon at kahulugan ng mga termino ng aming serbisyong Pay Per Head

Ang mga kondisyon at kahulugan ng mga termino (“serbisyo ng Sportsbook Pay Per Head”) ay magagamit mo sa kahit anong serbisyo ng aming Pay Per Head.

Sa paggamit ng kahit alin sa aming mga serbisyong Pay Per Head, ikaw (ang kliente), ay pumapayag na sumunod sa aming mga kondisyon at termino na siyang nagbubuo ng isang legal na pagkakaintindihan o kontrata sa iyo at sa PricePerPlayer.com.

Kung ikaw (ang kliente) ay hindi papaya na sumunod sa mga kundisyon at termino ng Pay Per Head, hindi mo maaaring gamitin ang kahit anong serbisyo nito.

 • Ikaw ang may pananagutan sa pagsunod ng mga alintuntunan at batas ng bansa kung saan ikaw ay nagooperate.
 • Ikaw ay may pananagutan sa pagtago ng iyong password at seguruhin na ito ay tago at walang may ibang alam. Kung malaman mo na may ibang taong may alam ng iyong password, palitan mo ito agad at sabihan kami tungkol sa nangyari.
 • Ang PricePerPlayer.com at hindi hihingi o gagawa ng representasyon tungkol sa paggamit o sa resulta ng paggamit ng aming serbisyong Pay Per Head
 • Ang PricePerPlayer.com ay nagbibigay lamang ng serbisyong Pay Per Head at walang kahit anong pananagutan sa kahit anong paraan sa inyong mga kliente o players.
 • Walang pananagutan ng PricePerPlayer.com, sa kahit anong paraan o sitwasyon, na naglalaman ng mga ito, pero hindi limitado ditto, ang negligence, special o consequential damages na nagreeresulta sa paggamit, sa maling paggamit, o sa kawalan ng abilidad magamit ang aming mga serbisyong Pay Per Head.
 • Lahat ng impormasyon na nasa aming website ay pinaniniwalaang totoo sa oras na ito ay nilagay sa aming website.
 • Maari kaming maglagay ng mga pagbabago ng walang pagbigay ng pabala o pasabi. Lahat ng datos na makikita sa aming website ay tanging gagamitin sa pagbigay ng impormasyon lamang.
 • Lahat ng impormasyon na nasa aming website at sa mga pahin nto, ay walang intension na magbigay ng payong legal, financial, ukol sa buwis, o kahit na anong payo para sa kahit kaninong indibidwal o kumpanya at hindi ito dapat asahan bilang payo.

Pagsuspende o pagtanggal ng Serbisyo

 • Ang kasunduan ng PricePerPlayer.com at ng kliente ay maaaring tanggalin o suspendihin kahit kelan sa pamamagitan ng iyong pag-request, basta walang balanse sa inyong account at magsasabi kayo 7 o pitong araw bago niyo ito isasara.
 • Maaari din, kung kinakailangan, na kanselahin ni PricePerPlayer.com ang kasunduan namin sa iyo (kliente). Lahat ng regulasyon na nasa aming website ay maaaring baguhin kahit kailang ng aming management ng walang pasabi.
 • Ang PricePerPlayer.com ay may karapatan na tanggalin o iterminate ang kontrata sa mga ahente kung sila ay magaabuso ng libreng paggamit o free trial period or kahit anong promosyon.
 • Ang account sa Pay Per Head ay maaaring isara o suspendihin kung hindi sila makabayad sa tamang oras.