Tháng Năm 4, 2017

PricePerPlayer.com – điều khoản và điều kiện của dịch vụ

Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ trả phí theo đầu người của Price Per Player

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản và điều kiện của dịch vụ Cược Thể thao trả theo đầu người”) sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ Pay Per Head nào của chúng tôi.

Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ Pay Per Head nào của chúng tôi, bạn (khách hàng) đồng ý chịu ràng buộc bởi Các Điều Khoản và Điều Kiện của Pay Per Head điều này sẽ tạo thành một thỏa thuận pháp lý giữa PricePerPlayer.com và Bạn.

Nếu bạn (khách hàng) không đồng ý bị ràng buộc bởi Các Điều Khoản và Điều Kiện của Pay Per Head, vui lòng dừng sử dụng dịch vụ của Pay Per Head.

 • Bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của quốc gia bạn đang hoạt động.
 • Bạn có trách nhiệm giữ mật khẩu tài khoản của bạn an toàn và bảo mật. Nếu bạn phất hiện một người khác biết mật khẩu của bạn, vui lòng thay đổi nó ngay lập tức và thông báo cho chúng tôi.
 • PricePerPlayer.com không bảo đảm hoặc thực hiện bất kỳ tuyên bố nào về việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng các dịch vụ Pay Per Head/Trả theo đầu người của chúng tôi.
 • PricePerPlayer.com chỉ cung cấp dịch vụ Pay Per Head/Trả theo đầu người và không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ cách nào, hình thức nào hoặc mẫu nào cho khách hàng / người chơi của bạn.
 • Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, sự sơ suất, PricePerPlayer.com sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất đặc biệt nào hoặc hậu quả do việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ Pay Per Head của chúng tôi.
 • Dữ kiện và thông tin tại trang web này được cho là chính xác vào thời điểm chúng được đưa lên trang web.
 • Thay đổi có thể được thực hiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tất cả các dữ liệu được cung cấp trên trang web này chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin.
 • Thông tin có trên trang web này và các trang bên trong, không nhằm cung cấp tư vấn cụ thể gì về pháp lý, tài chính hoặc thuế, hoặc bất kỳ lời khuyên nào khác cho bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào và vì vậy không nên dựa vào đó.

Đình chỉ và chấm dứt dịch vụ

 • Thoả thuận giữa PricePerPlayer.com và khách hàng có thể bị chấm dứt vào bất kỳ lúc nào theo yêu cầu miễn là không có số dư nào trong tài khoản và thông báo phải được gửi tới chúng tôi ít nhất trước 7 ngày làm việc.
 • Ngoài ra, nếu thấy cần thiết, PricePerPlayer.com có ​​quyền hủy bỏ thỏa thuận giữa khách hàng và PricePerPlayer.com. Tất cả các quy tắc và quy định có trong đây có thể thay đổi và sửa đổi bởi PricePerPlayer.com mà không cần thông báo trước.
 • PricePerPlayer.com có ​​quyền chấm dứt hợp đồng của bất kỳ đại lý nào nếu lạm dụng thời gian thử nghiệm miễn phí của chúng tôi hoặc bất kỳ chương trình khuyến mãi khác được xác định.
 • Tài khoản Pay Per Head của khách hàng sẽ bị tạm ngưng và / hoặc chấm dứt nếu nó không được thanh toán đúng thời hạn.